POTRZEBNE DOKUMENTY

DOWÓD REJESTRACYJNY: jeżeli dowód rejestracyjny został zagubiony lub zatrzymany przez Policję należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające dane lub kopię dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji.
KARTA POJAZDU: jeżeli była wydana. W przypadku gdy karta zaginęła lub uległa zniszczeniu należy napisać oświadczenie o zagubieniu karty: wzór oświadczenia w zakładce ‘Pliki’.
TABLICE REJESTRACYJNE: w przypadku zagubienia lub zniszczenia tablic należy napisać oświadczenie o braku tablic – wzór oświadczenia w zakładce ‘Pliki’.
DOWÓD OSOBISTY WŁAŚCICIELA POJAZDU: w przypadku współwłasności pojazdu zaświadczenie o demontażu powinni podpisać wszyscy współwłaściciele lub upoważnić do złomowania jedną osobę – wzór upoważnienia w zakładce ‘Pliki’.
UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY: w przypadku gdy pojazd został zakupiony, a nie jest jeszcze przerejestrowany, należy przedstawić umowę kupna sprzedaży. Jeżeli jest więcej umów należy przedstawić wszystkie od pierwszego właściciela widniejącego w dowodzie rejestracyjnym do ostatniego nabywcy, który złomuje auto. Umowy muszą być czytelne, posiadające wszystkie niezbędne elementy dla ważności umowy (Kodeks Cywilny).
INNE: w przypadku gdy współwłaścicielem pojazdu jest bank lub firma leasingowa, należy przedstawić zgodę na zbycie pojazdu lub potwierdzenie zakończenia umowy kredytu lub leasingu. W przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela należy przedstawić postanowienie z sądu.

Masz wątpliwości lub pytania? Zadzwoń, chętnie pomożemy !

Nasza firma zrzeszona jest w FORS „Stowarzyszeniu Forum Recyklingu Samochodów”. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego

WARUNKI SPRZEDAŻY

1.1. Przedmiotem sprzedaży są używane części, podzespoły, urządzenia do samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów, w szczególności zdemontowane z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwane dalej „częściami”.

1.2. Stan techniczny części oraz ich właściwości użytkowe wynikają z ich dotychczasowej eksploatacji oraz stopnia zużycia.

1.3. Części stanowiące przedmiot umowy są identyfikowane za pośrednictwem oznaczeń oraz znaków stosowanych i używanych przez SPRZEDAJĄCEGO.

2.1. Sprzedaż części odbywa się na zasadach i warunkach sprzedaży na próbę, pod warunkiem zawieszającym, że KUPUJĄCY zbada część oraz uzna przedmiot sprzedaży za dobry, w terminie 14- dni (okres próby) od daty odbioru części.

2.2. Jeżeli KUPUJĄCY w terminie 14-dni od daty odbioru części (przedmiot sprzedaży) nie złoży oświadczenia o zbadaniu części i uznaniu przedmiotu sprzedaży za dobry, uważa się że zbadał i uznał przedmiot sprzedaży za dobry.

2.3. KUPUJĄCY jest zobowiązany w okresie próby zbadać część (przedmiot sprzedaży) pod względem oraz w zakresie jej właściwości użytkowych i technicznych.

3.1. Zwrot części przez KUPUJĄCEGO może nastąpić tylko w okresie próby (14-dni od daty odbioru) po spełnieniu następujących warunków:

3.1.1. Zwrot części zostanie dokonany łącznie z dowodem zakupu, którym jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO,

3.1.2. Zwracana część zostanie dostarczona do siedziby SPRZEDAJĄCEGO paczką kurierską lub pocztową bądź zostanie dostarczona osobiście przez KUPUJĄCEGO,

3.1.3. Zwracana część będzie znajdować się w stanie nienaruszonym tzn. będzie się znajdować w takim samym stanie jak w dniu odbioru przez KUPUJĄCEGO, w szczególności bez jakichkolwiek oznak wskazujących na ingerencję KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej,

3.1.4. Zwracana część nie została uszkodzona, rozkręcona bądź też nie zostały wymienione jej elementy składowe przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie,

3.1.5. Zwracana część posiada znak lub oznaczenia SPRZEDAJĄCEGO umożliwiające jej identyfikację,

3.2. Koszty i wydatki związane ze zwrotem części obciążają KUPUJĄCEGO, dlatego też zwrot części paczką pocztową lub kurierską może nastąpić wyłączenie bez pobrania należności od SPRZEDAJĄCEGO.

3.3. Jeżeli KUPUJĄCY spełnił wymagane warunki oraz dokonał prawidłowego zwrotu części, wówczas SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU pobraną cenę za zwróconą część określoną na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze). SPRZEDAJĄCEGO nie obciążają inne wydatki, koszty, nakłady poniesione przez KUPUJĄCEGO związane oraz dotyczące zwrotu części.

3.4. Jeżeli do czasu upływu okresu próby (14-dni od daty odbioru) KUPUJĄCY nie spełnił wszystkich warunków do prawidłowego zwrotu części uważa się, że pomiędzy stronami została zawarta umowa kupna sprzedaży obejmująca zwracaną część. Jeżeli zwracana część znajduje się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty odbioru części ponosi KUPUJĄCY.

4.1. Po upływie okresu próby (14-dni od daty odbioru przez KUPUJĄCEGO) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (części) oraz szkody będące następstwem zaistnienia wady fizycznej części.

4.2. Formularz do dokonania zwrotu znajduje się w zakładce ‘Pliki’.

5.1. FHU Andrzej Bajor prowadzi sprzedaż i dostawę wyłącznie na terenie Polski.